06 de maig, 2008

Pavelló Poliesportiu de Roquetes

El Ple de l'Ajuntament de Roquetes del dia 16 d'abril de 2008, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació per procediment obert, tramitació ordinària, mitjançant concurs redacció del projecte bàsic i executiu i altres juntament amb el pla de gestió del Pavelló Poliesportiu Municipal d'acord amb el plec de condicions tècniques.El Pavelló es construirà a la mateixa illa on es troba ubicada la piscina coberta, entre els carrers Manel Cid, Antiga Valdezafan i perllongació Avinguda Pare Romanyà. Els plecs es poden consultar a la web de l'Ajuntament de Roquetes